תקנון אתר

1. האתר

1.1.

אתרwww.zira1.com(להלן: "האתר"), האתר הינו בבעלות ובהפעלת רינת פאר בע"מ ח.פ. 516096393 אבא אבן 12, הרצליה (להלן: "החברה"). האתר מספק מידע על נכסים שונים להשכרה ו/או לרכישה.

1.2.

השימוש והגלישה באתר, מותנים בהסכמה חד משמעית של כל אדם הנכנס לאתר (להלן: "המשתמש"), לכל האמור בתקנון זה. בכניסתו של המשתמש לאתר הוא מסכים ומקבל את כל התנאים וההוראות המפורטים בתקנון זה ללא כל תנאי ו/או הסתייגות, והמשתמש ו/או מי מטעמו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. אם המשתמש אינו מסכים באופן מלא לכל התנאים בתקנון זה, עליו לסיים ולהפסיק מיידית כל שימוש באתר.

1.3.

המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר אך ורק לצורך קבלת מידע המוצג בו ואין לעשות באתר כל שימוש למטרות אחרות.

1.4.

האתר או חלקו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיוחד לנשים וגברים כאחד.

1.5.

כותרות התקנון מובאות לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לשם פרשנותו.

2. בעלות על המידע באתר, שמירה על זכויות יוצרים וקניין רוחני:

2.1.

בעלות על המידע באתר, שמירה על זכויות יוצרים וקניין רוחני:

2.2.

המשתמש מתחייב להשתמש במידע לשימושו האישי בלבד. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, למכור, לשדר או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, למעט לצורך שימוש אישי בלתי מסחרי במידע.

2.3.

המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

2.4.

המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים, כי הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצבים באתר זה (להלן: "סימני המסחר"), מהווים כזכות יוצרים של החברה בין אם רשומים ובין אם לאו. אף חלק באתר זה אינו מרמז על אישור או זכות להשתמש בסימני המסחר ללא אישור בכתב מאת החברה. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באופן בלעדי לחברה.

2.5.

משתמש אשר מפרסם מודעה ו/או תמונה ו/או כל פרט אחר באתר מעביר באופן מיידי לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם הפרסום כאמור, לרבות, אך לא רק, בתוכן הפרסום, המלל והתמונות הכלולות בו, לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות אלו כאמור.

2.6.

החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, רשאים להשתמש בכל חומר ו/או מידע אשר מפורסם על ידי המשתמש באתר ו/או נמסר לאתר, לצרכי שיווק ופרסום של החברה ו/או האתר, בכל מדיה אפשרית, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך.

2.7.

המשתמש מתחייב בזאת כי כל מידע ו/או תמונה המועלית לאתר על ידו ולא על ידי האתר עצמו ו/או מי מטעמו הינה באחריותו המלאה של אותו משתמש בלבד. והחברה לא תישא בכל אחריות, ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא ו/או הוצאה ו/או הפסד הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה/ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. החברה רשאית להסיר כל פרסום מפר כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי, והמשתמש מוותר על כל טענה הו/או תביעה כלפי האתר ו/או החברה.

3. החברה רשאית להטביע על כל תמונה ו/או מסמך באתר סימן זיהוי ו/או סימן מים על פי שיקול דעתה וזאת לצורך מניעת העתקות.

4. מדיניות פרטיות

4.1.

החברה שומרת על פרטיות המשתמשים באתר.

4.2.

המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמשים להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה.

4.3.

מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע, כיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע.

4.4.

המידע שהמשתמש מסר או ימסור להחברה, בין בע"פ ובין בכתב, תלויה בהסכמתו וברצונו ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגרי המידע של החברה, שיוקמו, ככל שיוקמו, (הכל בהתאם להוראות הדין הרלבנטי) לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. לצורך מימוש המטרות האמורות כאמור, החברה תעביר מידע אודות משתמשים לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו

4.5.

החברה אוספת מידע אודות משתמשים באמצעים השונים לרבות: (1) שימוש באתר ועמודי הנחיתה השונים; (2) באמצעות מידע שהמשתמש מוסר להחברה או שמתקבל אצל החברה בקשר עם השימוש ו/או הרשמה ו/או הפרסום באתר שהיא מעניקה למשתמשים.

4.6.

המידע אשר החברה אוספת אודות המשתמש כולל שם מלא, פרטי התקשרות (טלפון ו/או טלפון נייד, דוא"ל) מידע בקשר עם מוצרים שרכש המשתמש וכל מידע נוסף שהמשתמש מוסר להחברה.

4.7.

החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

4.7.1.

כדי להעניק שירותים באתר ולשפר את איכותם;

4.7.2.

לשם יצירת קשר עם המשתמש;

4.7.3.

כדי לשלוח למשתמש מידע חשוב בנוגע לשינויים בתנאי ההתקשרות או השירות, שינויים במדיניות הפרטיות ומידע אדמיניסטרטיבי אחר;

4.7.4.

לצורך סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון;

4.7.5.

כדי להתאים ולהציע למשתמש מגוון של מוצרים ושירותים, שאולי יתאימו לו;

4.7.6.

דיוור ישיר, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות–1981, ובכלל זה שליחת ניוזלטרים, בין אם הדיוור מבוצע על ידי החברה, ובין אם באמצעות צדדים שלישיים;

4.7.7.

על מנת שהחברה תוכל להציג מידע ופרסום אשר עשוי להתאים עבור המשתמש;

4.7.8.

לצורך זיהוי המשתמש בעת פנייה לחברה ו/או באתר;

4.7.9.

לצורכי שיפור, תיקון, איחוד וטיוב המידע אודות המשתמש הנמצא בחזקת החברה והמתייחס אל המשתמש (בין שמדובר במידע שנמסר על ידי המשתמש, ובין שמדובר במידע שהתקבל מצד שלישי);

4.7.10.

לצורכי ניהול התשתית והפעילות העסקית של החברה ופעולה בהתאם לכללי מדיניות ונהלים פנימיים, כולל אלו הקשורים לביצוע ביקורות, ניהול ספרים (חשבונות), מימון וניהול חשבונות, חיובים וגביות ומערכות ניהול מידע;

4.7.11.

לצרכי בירור ויישוב תלונות, עריכת ביקורות פנימיות וטיפול בבקשות לגישה למידע או לתיקונו;

4.7.12.

על-מנת לענות על דרישות חוק ומחויבויות רגולטוריות, לרבות בקשר להליכים משפטיים, צווים, דרישות של רשויות וכיוצ"ב;

4.7.13.

לצורך ביסוס והגנה על זכויות משפטיות; על מנת להגן על פעילות החברה ועל זכויותיה, אכיפה של תנאי הזמנה זו, שמיררה על ביטחון ורכוש של החברה ו/או של חברות הקשורות בהחברה, של המשתמש ושל צדדים שלישיים; וכן לאפשר להחברה לעמוד על זכויותיה לקבלת סעדים או לצמצם את נזקיה.

4.8.

החברה רשאית להעביר מידע אודות משתמשים לצדדים שלישיים כפי שיפורט להלן:

4.8.1.

העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

4.8.2.

החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

4.8.2.1.

צדדים שלישיים אשר מעניקים להחברה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים להחברה שירותים בקשר עם פעילותה ועם מתן שירותים למשתמשים אשר זקוקים למידע לשם מתן שירותים למשתמשים.

4.8.2.2.

אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם לצו שיפוטי ובהתאם להוראות כל דין.

4.8.2.3.

בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.

4.8.2.4.

במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בהחברה.

4.8.2.5.

בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק להחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

4.9.

החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים כאמור לעיל במדינות או בתחומי שיפוט אחרים (לרבות בענן). יכול שהמידע יועבר למדינות בהן רמת ההגנה על הזכות לפרטיות תהא שונה מרמת ההגנה הניתנת לזכות הפרטיות בהתאם להוראות הדין הישראלי. מסירת המידע להחברה מהווה הסכמה לאיסוף, שמירה, איחסון (לרבות בענן) ומסירה של המידע בהתאם למדיניות הגנת פרטיות זו.

4.10.

החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים כאמור לעיל במדינות או בתחומי שיפוט אחרים (לרבות בענן). יכול שהמידע יועבר למדינות בהן רמת ההגנה על הזכות לפרטיות תהא שונה מרמת ההגנה הניתנת לזכות הפרטיות בהתאם להוראות הדין הישראלי. מסירת המידע להחברה מהווה הסכמה לאיסוף, שמירה, איחסון (לרבות בענן) ומסירה של המידע בהתאם למדיניות הגנת פרטיות זו.

4.11.

החברה לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או צד שלישי, בכל הקשור להעברת המידע להחברה, לאיסוף, לשמירה (כולל בענן), לעיבוד ולהעברת המידע לצדדים שלישיים.

4.12.

החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

4.13.

אם המשתמש יספק מידע להחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות פרטיות זו; וכן - (ב) המשתמש קיבל הסכמה מהצדדים השלישיים כאמור לעיל לאיסוף, שימוש, והעברה של מידע אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין.

4.14.

המשתמש רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר המידע ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק והכל בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. ככל שהמשתמש מבקש לעשות כן, עליו ליצור קשר עם החברה בפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף ‎9.6 להלן.

4.15.

כל שאלה בעניין מדיניות פרטיות זו ניתן להפנות אל באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: info@zira1.com

5. מידע שיווקי

5.1.

במילוי פרטי המשתמש באתר, מסכים המשתמש לקבל מהחברה דברי דואר ו/או הודעות לרבות, בדוא״ל וב-SMS על הטבות אשר יפורסמו על ידי החברה לגבי כל שירות ו/או שירות עתידי שניתן באתר ו/או בחברה. ידוע למשתמש כי החברה מתכוונת להמשיך להעביר אליו מידע שיווקי, לרבות, פרסומים, הצעות לרכישת מוצרים, הזמנות לאירועים, הצעות שונות, מידע מעניין ומבצעים. אם המשתמש אינו מעוניין בקבלת הודעות מהסוג הנ״ל בכלל או מסוג מסוים הנו מוזמן להודיע לחברה על כך, בכל עת, באמצעות הודעה בכתב לרשת או השארת הודעה עם פרטים מזהים ומספר טלפון לחזרה בפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף ‎9.6 להלן, או להסיר עצמו מרשימת התפוצה הרלבנטית על ידי הקשה על לחצן ״הסר״ בדוא״ל אם אינו מעוניין לקבל הודעות מהסוג הנ"ל בדוא"ל, (והשבת ״הסר״ למסרון SMS אם אינו מעוניין לקבל הודעות מהסוג הנ"ל במסרון SMS.

5.2.

הרשמה באתר ו/או פרסום מודעה מהווה הסכמה לקבל בעתיד דברי דואר או הודעות באמצעים השונים מהחברה אודות מידע שיווקי, פרסומים, הצעות לרכישת מוצרים, הזמנות לאירועים, הצעות שונות, מידע מעניין ומבצעים גם לאחר סיום המשתמש באתר ו/או לאחר ירידת פרסום המודעה שפרסם באתר.

6. ביטול הרשמה ו/או פרסום מודעה

6.1.

החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל כל הרשמה ו/או פרסום מודעה (ובפרט למי שייפתח או יימצא בהליכים משפטיים כנגד החברה ), וכן למי שאמצעי התשלום שלו, לא כובדו על ידי בנקים, חברות אשראי וכיו״ב.

7. הגבלת אחריות

7.1.

המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע באתר. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראן במציאות.

7.2.

האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים ברשת האינטרנט, פרסומות וכו'. החברה מספקת קישורים אלה לנוחות המשתמש באתר בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע באתרים המקושרים, לתוקפם וחוקיותם. החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או התכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע המשתמש באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר החברה.

7.3.

המידע, התוכן והפרסומים באתר מוצגים באתר כפי שהוא ("as is"). החברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ו/או לנתונים המוצגים בו ו/או לשגיאות בהם ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי ו/או בשל הסתמכותו על מידע כאמור. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.

7.4.

כל המופיע בתאר, לרבות המלצות ותגובות של משתמשים אחרים, סקרים, נתוני סקרים, מאמרים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד, ואין בהם כדי לחייב את החברה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות המשתמשים בהסתמך על אותה המלצה ו/או פרסום והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך.

7.5.

התמונות ו/או סרטוני הסיור הוירטואלי ו/או וידאו הנמצאים באתר, כמו גם כל המופיע בהם, הינו לצורך המחשה והדמיה בלבד. והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר לפערים בין המוצג לבין הנכסים בפועל.

7.6.

החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת שבאמצעותו עובד האתר יהיה נקי מתוכנות זדוניות, לרבות וירוסים ו/או רוגלות אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש.

7.7.

החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכני האתר ו/או בקשר עם המידע, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מאחד האירועים ו/או הגורמים הבאים: (א) איחור ו/או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת. (ב) שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת. (ג) חשיפה וגילוי מידע על המשתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש המשתמש באתר החברה ו/או מכניסתו אליו ו/או באמצעי אבטחת המידע של המשתמש.

7.8.

החברה עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס בין היתר על נתונים שהחברה קיבלה ו/או רכשה מצדדים שלישיים, מבלי שהחברה ביצעה בדיקת נכונות הנתונים. בין היתר, החברה לא תשא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי החברה והן על ידי צדדים שלישיים.

7.9.

החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

7.10.

החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.

8. שימוש באתר

8.1.

המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

8.2.

המשתמש מתחייב שלא להעתיק את התוכנה המתוקנת באתר למחשב אחר ו/או לנסות לפרוץ לתוכה ו/או לפענח צפנים ו/או מבנה פנימי של נתונים ו/או להתערב בתקשורת או במידע בצורה כלשהי. התחייבות המשתמש על פי סעיף זה אינה מוגבלת בזמן.

8.3.

בכל הנוגע לכל פרסום ו/או מבצע מטעם החברה באתר, לחברה עומדת הזכות החברה לבטל את הפרסום ו/או המבצע וכן להגביל את ההשתתפות בו.

8.4.

בעת רישום לפרסום באתר תידרש למסור שם מלא, טלפון, טלפון נייד כתובת הדואר האלקטרוני כמו גם פרטים אישיים נוספים/אחרים (למידע נוסף אנא קרא את מדיניות הפרטיות של החברה המפורטת בסעיף ‎3 לעיל). נתונים אלו חשובים לחברה על מנת לאשר את הפרסומים ולהיות בקשר עם המשתמש בהיותה באוויר. הודעות החברה בהקשר לפרסומים, יכול ויכללו גם דבר פרסומת. ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא יוכל משתמש להשתמש בשירותים המוצעים באתר כדוגמת פרסום בלוח המכירות של האתר.

8.5.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של פרסום שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר ו/או שאסור לפרסום/למכירה על פי חוקי מדינת ישראל.

8.6.

החברה רשאית להסיר/לשנות/לערוך כל פרסום באתר, במידה ותמצא, כי פרסום זה מפורסם ו/או מוצג שלא כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או לתנאי הזמנה, ככל וקיימת כזו, ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי הפרסום הנ"ל מפר את זכויותיו ו/או מפר דין אחר.

8.7.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למשתמש, ולבקש מסמכים המאמתים את הקשר בין הפרסום ופרטיו באתר לבין המשתמש (הסכם תיווך, הוכחת בעלות וכו') בעלות לאימות הפרטים המופיעים בפרסום.

8.8.

המשתמש מתחייב שלא להכניס לפרסום ו/או למודעה קישור לאתרי אינטרנט אחר בין בכתב ובין בתוך תמונה.

8.9.

המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לאסוף מידע ו/או נתונים מהאתר בכל צורה שהיא, לרבות באמצעים טכנולוגים ו/או אלקטרונים ו/או ממוחשבים. כל שימוש שאינו בהתאם להוראות תקנון זה, לרבות פניה למשתמשים אחרים שלא על מנת להתעניין ברכישת/שכירת הנדל"ן שפורסם, יהווה משום הפרה של הוראות תקנון זה, על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.

8.10.

המשתמש מצהיר ומתחייב לא לבצע העתקה ו/או שכפול ו/או הפצה ו/או פרסום כל תוכן המצוי באתר.

8.11.

משתמש אשר ישתמש באתר במסגרת עיסוקו כמתווך מקרקעין ו/או סוכן נדל"ן ו/או כל יועץ מקרקעין (להלן: "מתווך"), מתחייב לקיים הוראות כל דין בקשר לעיסוקו במסגרת שימוש באתר. מובהר כי ככל שיפנה לחברה צד שלישי כלשהו ויטען כי פרסום על ידי מתווך מפר זכויות כלשהן, החברה תהיה רשאית להסיר את הפרסום לאלתר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

9. פרסום מודעות

9.1.

כל משתמש רשאי לפרסם פרסום אחד בלבד באותו עניין, לערוך ולשנות אותו כל עוד הינו משלם את התמורה לחברה. ככל שיתגלה כי ישנו יותר מפרסום אחד באותו עניין על-ידי אותו משתמש, החברה רשאית להסיר את הפרסום כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.

9.2.

עלות הפרסום תהא ללא תשלום עד ליום 1.2.2020 או עד מועד מאוחר יותר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ולאחר מכן העלות תהא בהתאם למדיניות שתפורסם באתר ו/או תעודכן בתקנון זה, למעט במקרים בהם קיים הסכם פרטני בכתב, אזי, יחולו הוראות ההסכם הספציפי.

9.3.

מוסכם כי החברה רשאית ליתן למשתמש לצורך פרסום באתר, שירות צילום בתמורה ו/או ללא תמורה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, כאשר במסגרת שירות הצילום, החברה רשאית ליצור סיור וירטואלי בנכס המוצע על ידי המשתמש, לצלם תמונות ו/או וידאו ו/או ליצור הדמיות. מובהר כי ככל החברה תיתן שירותי צילום אלו, מלוא זכויות הקניין הרוחני בתוצרים האמורים יהיו שלה, והיא תהא רשאית להשתמש בהם כבעלים על כל המשתמע מכך, לרבות הסרת כל פרסום אשר יעשה שימוש בתוצרי הצילום כאמור והכל על פי שיקול דעתה של החברה.

10. שינויים והוראות כלליות.

10.1.

החברה תהא רשאית להפסיק את השימוש שהמשתמש עושה באתר אם לא יעמוד בדרישות תנאי הסכם זה ו/או חלקן וכן בכל אחד מהמקרים הבאים:

10.1.1.

אם לדעת החברה מסר המשתמש, במתכוון, בעת רישומו לאתר פרטים שגויים ו/או כוזבים.

10.1.2.

אם לדעת החברה ביצע המשתמש מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע בחברה /או בצדדים שלישיים, לרבות משתמשים אחרים באתר.

10.1.3.

אם לדעת החברה, המשתמש עשה באתר שימוש לא חוקי ו/או בשירותי האתר ו/או עשה מעשה כדי לסייע ו/או לעודד ו/או לאפשר שימוש כאמור.

10.2.

החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. החברה תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

10.3.

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקף שירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, לרבות לצורך ביצועה עבודות תחזוקה שוטפות והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר, כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

10.4.

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב - יפו.

10.5.

תקנון זה ניתן למצוא במשרדי החברה בכתובת: אבא אבן 12, הרצליה.

10.6.

ניתן ליצור קשר עם החברה בטלפון 8071* או בדוא"ל info@zira1.com